Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie
  De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel Coolinvestments zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Coolinvestments aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Coolinvestments behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzingen
  Coolinvestments aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Coolinvestments garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen.

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites staat niet onder controle van Coolinvestments en wordt niet onderschreven. Coolinvestments is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Intellectueel eigendom
  Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Coolinvestments. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Coolinvestments. Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

  • materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciele, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
  • materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter  Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing. Een eventueel geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.